gew

ทัวร์โรงงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบ

โรงงาน (1)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง I

โรงงาน (2)

โรงเชื่อม

โรงงาน (3)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้างII

โรงงาน (4)

ปาย วอฮอป

โรงงาน (5)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลชิ้นส่วนโครงสร้าง

โรงงาน (6)